Get Drive

ALGEMENE VOORWAARDEN

27-3-2018

1. Contractuele Verhouding

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw gebruik of toegang, dat/die een persoon, vanuit elk willekeurig land in de wereld tot applicaties, websites, inhoud, producten en diensten (de “Diensten”) beschikbaar gesteld door Get Drive, met een beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland, met statutaire zetel in Markerkant 13 10, 1314AN te Almere, Nederland, geregistreerd in de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder het nummer 68899823 (“Get Drive”).

WIJ RADEN U AAN DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS TOEGANG TE NEMEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN.

Uw toegang tot en gebruik van de Diensten vormen uw overeenkomst gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, en omvatten een contractuele verhouding tussen u en Get Drive. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen toegang nemen tot of gebruik maken van de Diensten. Deze Voorwaarden vervangen uitdrukkelijk voorafgaande akkoorden of overeenkomsten met u. Get Drive kan onmiddellijk deze Voorwaarden of elke Dienst met betrekking tot u beëindigen, of in het algemeen stoppen met het verlenen van of de toegang weigeren tot de Diensten of elk deel ervan, op elk moment en elke willekeurige reden.

Aanvullende voorwaarden kunnen alleen toepasbaar zijn op bepaalde Diensten, zoals beleid voor een specifiek evenement, activiteit of promotie, en deze aanvullende voorwaarden zullen aan u openbaar worden gemaakt met betrekking tot de toepasselijke Diensten. De supplementaire voorwaarden zijn in aanvulling op, en zullen geacht worden een deel uit te maken van de Voorwaarden om redenen van de toepasselijke Diensten. De aanvullende voorwaarden zullen voorrang hebben op deze Voorwaarden in geval van een conflict met betrekking tot de toepasselijke Diensten.

Get Drive kan de Voorwaarden met betrekking tot de diensten van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen gaan van kracht nadat Get Drive u bericht geeft over dergelijke aangepaste Voorwaarden op deze locatie of de gewijzigde beleidslijnen of aanvullende voorwaarden op de toepasselijke Diensten. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Diensten na dergelijke plaatsing vormt uw goedkeuring om aan deze Voorwaarden gebonden te zijn, zoals gewijzigd.

Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie met betrekking tot de Diensten wordt bepaald door het Privacybeleid van Get Drive en is terug te vinden op www.getdrive.nl. Get Drive kan elke mogelijke noodzakelijke informatie verschaffen aan een claimverwerker of een verzekeraar (inclusief uw contactgegevens) in geval van een klacht, geschil of conflict, waaronder een ongeval, met betrekking tot u of een Externe leverancier (inclusief een chauffeur voor een vervoersbedrijf van het netwerk) en dergelijke informatie en gegevens is noodzakelijk om de klacht, het geschil of het conflict op te lossen.

2. De Diensten

De Diensten omvatten een technologisch platform dat gebruikers toestaat om via de mobiele applicaties en websites verschaft door Get Drive als onderdeel van de Diensten (elk een “Applicatie”) vervoer en/of logistieke diensten te regelen en plannen met onafhankelijke externe leveranciers van dergelijke diensten, inclusief onafhankelijke externe vervoersbedrijven en onafhankelijke externe logistieke bedrijven in overeenkomst met Get Drive of haar aangesloten bedrijven (“Externe leveranciers”). Tenzij anders goedgekeurd door Get Drive in een afzonderlijk geschreven overeenkomst met u, worden de Diensten alleen ter beschikking gesteld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U ERKENT DAT GET DRIVE GEEN VERVOER OF LOGISTIEKE DIENSTEN VERSCHAFT OF OPTREEDT ALS EEN VERVOERSBEDRIJF EN DAT DERGELIJK VERVOER OF LOGISTIEKE DIENSTEN WORDEN VERSCHAFT DOOR ONAFHANKELIJKE EXTERNE AANNEMERS DIE NIET WERKEN VOOR GET DRIVE OF HAAR AANGESLOTEN BEDRIJVEN.

Vergunning.

Onderhevig aan uw nakoming van deze Voorwaarden, verleent Get Drive u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare vergunning om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicaties op uw persoonlijke toestel uitsluitend met betrekking tot uw gebruik van de Diensten; en (ii) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van elke inhoud, informatie en gerelateerde materialen die beschikbaar kunnen worden gesteld door de Diensten, in elk geval uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Get Drive en haar licentiegevers.

Overmacht.

Get Drive is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze externe leveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van externe leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van externe leverancier, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Get Drive behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar diensten op te schorten en is tevens gerechtigd de diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Get Drive gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen

Indien Get Drive bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze kosten te voldoen.

Beperkingen.

U mag: (i) geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit elk willekeurig onderdeel van de Diensten verwijderen; (ii) de Diensten niet reproduceren, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, verspreiden, licentiëren, leasen, verkopen, doorverkopen, overbrengen, openbaar tonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve als dit uitdrukkelijk is toegestaan door Get Drive; (iii) de Diensten niet decompileren, reverse engineeren of demonteren behalve als dit toegestaan is door de toepasselijke wetgeving; (iv) niet verwijzen naar, spiegelen of kaderen van een onderdeel van de Diensten; (v) programma’s of scripts niet opstarten of dit veroorzaken met als doel het verzamelen, indexeren, inwinnen, of anderszins dataminen van elk onderdeel van de Diensten of de activiteit en/of functionaliteit van een onderdeel van de Diensten niet onnodig verzwaren of belemmeren; of (vi) niet pogen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot of belemmeren van om een onderdeel van de Diensten en de gerelateerde systemen of netwerken.

Voorziening van de Diensten.

U erkent dat onderdelen van de Diensten beschikbaar kunnen worden gesteld door de verschillende merken van Get Drive of opties kunt aanvragen met betrekking tot vervoer of logistiek, inclusief de merken die vervoersaanvragen behandelen op heden naar verwezen als “Get DRIVE,” “Get EAT”, “Get What”, “Get LUX”, “Get SAVE”, “Get VAN ”, “Get HELP”, ”Get TOUR”. U erkent ook dat de Diensten ter beschikking gesteld kunnen worden onder dergelijke merken of verzoekopties door of met betrekking tot: (i) sommige van de dochterondernemingen van Get Drive en aangesloten bedrijven; of (ii) onafhankelijke Externe leveranciers, inclusief chauffeurs voor vervoersbedrijven van het netwerk, vergunninghouders voor vervoerscharters of houders van soortgelijke vervoersvergunningen, machtigingen of licenties.

Diensten van derden en Inhoud.

De Diensten kunnen ter beschikking worden gesteld of geraadpleegd met betrekking tot diensten van derden en inhoud (inclusief reclame) waarover Get Drive geen controle heeft. U erkent dat de verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleidslijnen op uw gebruik van dergelijke diensten van derden en inhoud van toepassing kunnen zijn. Get Drive deelt dergelijke diensten van derden en inhoud niet en in geen geval zal Get Drive verantwoordelijk zijn of aansprakelijk worden gesteld voor een van de producten of diensten van dergelijke externe leveranciers. Bovendien zijn Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation of BlackBerry Limited en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en aangesloten bedrijven externe begunstigden in dit contract als u toegang neemt tot de Diensten en gebruikmaakt van Applicaties ontworpen voor respectievelijk Apple IOS, Android, Microsoft Windows of Blackberry. Alle externe begunstigden zijn geen partijen in dit contract en zijn niet verantwoordelijk, op wat voor manier dan ook, voor het verschaffen van Dienstenondersteuning. Uw toegang tot deze Diensten door gebruik te maken van deze apparaten is onderhevig aan voorwaarden vervat in de toepasselijke, externe dienstvoorwaarden van de begunstigde.

Eigendom.

De diensten en alle rechten daarin zijn en blijven de eigendom van Get Drive of de eigendom van de licentiegevers van Get Drive. Noch deze Voorwaarden, noch uw gebruik van de Diensten verleent u rechten: (i) op of met betrekking tot de Diensten behalve voor de bovenvermelde beperkte verleende vergunning, of (ii) het gebruik of de verwijzing op wat voor manier dan ook naar de bedrijfsnamen, logo’s, product -en dienstnamen, handelsmerken of dienstmerken van Get Drive of haar licentiegevers.

3. Uw gebruik van de Diensten

Gebruikersaccounts.

Om gebruik te kunnen maken van alle onderdelen van de Diensten, moet uzich registeren en een actieve persoonlijke Dienstenaccount hebben (“Account”). U moet minstens 18 jaar oud zijn, of de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in uw jurisdictie (als dit geen 18 is), om een Account te verkrijgen. Om uw Account te registreren dient u bepaalde persoonlijke informatie in te dienen bij Get Drive, zoals uw naam, adres, mobiel telefoonnummer en leeftijd, alsook ten minste één geldige betaalwijze (zowel creditcard of aanvaarde betalingspartner). U gaat akkoord om accurate, volledige en recente informatie in uw Account weer te geven. Indien u geen accurate, volledige en recente accountinformatie hebt, inclusief een beschikbare ongeldige of vervallen betalingswijze, kan dit leiden tot het blokkeren van de toegang en het gebruik van de Diensten of de beëindiging van de Overeenkomst tussen Get Drive en u. U bent verantwoordelijk voor elke activiteit die ontstaat onder uw Account, en u gaat akkoord om uw accountgebruikersnaam -en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. Tenzij schriftelijk anderszins toegelaten door Get Drive, kunt u slechts één Account bezitten.

Gebruikersvereisten en Gedrag.

De Dienst is niet beschikbaar voor gebruik door personen onder de leeftijd van 18 jaar. U mag geen derden machtigen om uw Account te gebruiken, en u mag geen personen onder de leeftijd van 18 toestaan om vervoers- of logistieke diensten van Externe leveranciers te ontvangen tenzij ze door u worden begeleid. U mag uw Account niet toewijzen of anderszins overdragen aan andere personen of entiteiten. U gaat akkoord met alle toepasselijke wetten als u gebruikmaakt van de Diensten, en u mag alleen de Diensten voor legale doeleinden gebruiken ( bv. geen vervoer van onrechtmatige of gevaarlijke stoffen). U zult tijdens uw gebruik van de Diensten geen overlast, hinder, ongemak of eigendomsschade veroorzaken, aan zowel de Externe leverancier als aan enige andere partij. In bepaalde gevallen kunt u worden gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, en u gaat ermee akkoord dat men u de toegang tot of het gebruik van de Diensten kan ontzeggen als u weigert een identiteitsbewijs te verschaffen.

Tekstberichten.

Door een Account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat de Diensten u informatieve tekstberichten (SMS) kunnen sturen als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van uw gebruik van de Diensten. U kunt zich op elk moment afmelden van het ontvangen van tekstberichten (SMS) van Get Drive door een e-mail te versturen naar [email protected], waarbij u aanduidt dat u niet langer wenst om dergelijke berichten te ontvangen, samen met een telefoonnummer van het mobiele toestel waarop de tekstberichten ontvangen worden. U erkent dat afmelden van het ontvangen van tekstberichten (SMS) invloed kan hebben op uw gebruik van de Diensten.

Promotiecodes.

Get Drive kan, naar eigen goeddunken, promotiecodes ontwerpen die kunnen worden ingewisseld voor accountkrediet, of andere functionaliteiten of voordelen met betrekking tot de Diensten en/of Diensten van een Externe leverancier, onderhevig aan aanvullende voorwaarden die Get Drive opstelt per afzonderlijke promotiecode (“Promotiecodes”). U gaat akkoord dat de Promotiecodes: (i) moeten worden gebruikt voor de doelgroep en het beoogde doel, en op rechtmatige wijze; (ii) niet mogen worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen op welke wijze dan ook, of beschikbaar worden gesteld aan het algemene publiek (noch in publieke vorm, noch op andere wijze), tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Get Drive; (iii) op elk moment kunnen worden uitgeschakeld door Get Drive voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid van Get Drive; (iv) alleen mogen worden gebruikt overeenkomstig de specifieke voorwaarden die Get Drive opstelt voor dergelijke Promotiecodes; (v) niet in contanten kunnen worden omgezet; en (vi) kunnen vervallen vóór uw gebruik. Get Drive behoudt zich het recht voor om krediet of andere functionaliteiten of voordelen verkregen door het gebruik van de Promotiecodes door u of een andere gebruiker te onthouden of af te trekken in het geval Get Drive bepaalt of denkt dat het gebruik of de inwisseling van de promotiecode per vergissing, frauduleus, illegaal of in schending was met de toepasselijke voorwaarden voor Promotiecodes of deze Voorwaarden.

Verstrekte Gebruikersinhoud.

Get Drive kan, naar eigen goeddunken, u van tijd tot tijd toestaan om tekstuele, audio-, en/of visuele inhoud en informatie, inclusief commentaar en feedback met betrekking tot de Diensten, aanvang van ondersteuningsaanvragen en inzendingen van projecten voor wedstrijden en promoties in te dienen, te uploaden, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen aan Get Drive via de Diensten. (“Gebruikersinhoud”). Elke Gebruikersinhoud die door u wordt verschaft, blijft uw eigendom. Door de Gebruikersinhoud aan Get Drive te verstrekken, kent u Get Drive een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepbare, overdraagbare, royalty-vrije licentie toe met het recht om dergelijke Gebruikersinhoud te sublicentiëren, gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken van te maken, verspreiden, openbaar te tonen, openbaar uit te voeren, of op elke wijze te exploiteren in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of die later zouden worden ontwikkeld (inclusief met betrekking tot de Diensten en de activiteiten van Get Drive en op externe websites en Diensten), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder een betalingsverplichting aan u of andere personen of entiteiten.

U verklaart en garandeert hierbij dat: (i) u ofwel de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud, of dat u alle rechten, licenties, toestemmingen en noodzakelijke vrijgaven bezit om Get Drive de licentie voor de Gebruikersinhoud toe te kennen zoals hierboven uiteengezet; en (ii) noch de Gebruikersinhoud, noch uw indiening, uploaden, publiceren of op welke wijze dan ook beschikbaar stellen van dergelijke Gebruikersinhoud, noch het gebruik van de Gebruikersinhoud door Get Drive zoals hierin toegestaan, een inbreuk is op, ongepast is of een overtreding is van de intellectuele eigendom of eigendomsrechten, alsook publicatie -of privacy rechten, van derden, of zal leiden tot een schending van een toepasselijke wet- of regelgeving.

U gaat akkoord om geen Gebruikersinhoud te verschaffen die lasterlijk, smadend, haatdragend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, onrechtmatig, of anderszins aanstootgevend is, zoals bepaald door Get Drive naar eigen goeddunken, ongeacht het feit of dit materiaal al of niet wettelijk is beschermd. Get Drive kan, maar zal hiertoe niet worden verplicht, Gebruikersinhoud beoordelen, controleren of verwijderen, naar eigen goeddunken, op elk moment, om elke mogelijke reden, zonder kennisgeving aan u.

Netwerktoegang en Apparaten.

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot het gegevensnetwerk, noodzakelijk voor het gebruik van de Diensten. Uw mobiele netwerkgegevens en sms-tarieven en -kosten kunnen van toepassing zijn als u toegang neemt tot of gebruikmaakt van de Diensten via een draadloos apparaat en u bent verantwoordelijk voor dergelijke tarieven en kosten. U bent verantwoordelijk voor het aanschaffen en updaten van compatibele hardware of apparaten, noodzakelijk voor de toegang tot en gebruik van de Diensten en applicaties en alle bijkomende updates hiervan. Get Drive garandeert niet dat de Diensten, of elk onderdeel hiervan, zullen werken op bepaalde hardware of apparaten. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen inherent aan het gebruik van het internet en elektronische communicatie.

4. Betaling

U begrijpt dat het gebruik van de Diensten kan leiden tot kosten voor de diensten of goederen die u ontvangt van een Externe leverancier (“Kosten”). Nadat u diensten of goederen ontvangen hebt, verkregen door uw gebruik van de Dienst, zal Get Drive uw betaling van de toepasselijke Kosten doen toekomen namens de Externe leverancier in de hoedanigheid van een externe en beperkte incasso-agent. Betaling van de Kosten op dergelijke wijze wordt beschouwd als gelijk aan een rechtstreekse betaling van u aan de Externe leverancier. De Kosten zijn met inbegrip van toepasselijke belastingen indien wettelijk vereist. De door u betaalde Kosten zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anderszins bepaald door Get Drive. U behoudt het recht om lagere Kosten te eisen aan een Externe leverancier voor door u ontvangen goederen en diensten van een dergelijke Externe leverancier op het moment dat u dergelijke diensten en goederen ontvangt. Get Drive zal dienovereenkomstig reageren op elke aanvraag van een Externe leverancier om de Kosten te wijzigen voor een bepaalde dienst of product.

Alle Kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en de betaling zal mogelijk gemaakt worden door Get Drive via gebruik van uw voorkeursbetalingswijze in uw Account, waarna Get Drive u een ontvangstbewijs via e-mail zal versturen. Als de voornaamste betalingswijze op uw Account na vaststelling is vervallen, ongeldig is of op welke wijze dan ook niet kan worden aangerekend, gaat u ermee akkoord dat Get Drive, in de hoedanigheid van externe incasso-agent, een secundaire betalingswijze kan gebruiken in uw Account, indien beschikbaar.

Conform de overeenkomst tussen u en Get Drive, behoudt Get Drive het recht om Kosten vast te stellen, te annuleren en/of te herzien voor elke of alle diensten en goederen verkregen door het gebruik van de Diensten, te allen tijde naar eigen goeddunken van Get Drive. U erkent en gaat ermee akkoord dat toepasselijke Kosten in bepaalde geografische gebieden aanzienlijk kunnen oplopen op momenten van sterke vraag. Get Drive zal redelijke inspanningen leveren om u te informeren aangaande Kosten die kunnen gelden, mits u de verantwoordelijkheid draagt voor Kosten opgelopen met uw Account ongeacht of u op de hoogte was van dergelijke Kosten of de hoeveelheid ervan. Get Drive kan van tijd tot tijd bepaalde gebruikers promotieaanbiedingen en kortingen verschaffen, die kunnen leiden tot verschillende aangerekende bedragen voor dezelfde of soortgelijke diensten of goederen verkregen door het gebruik van de Diensten, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke promotieaanbiedingen en kortingen, tenzij beschikbaar gesteld aan u, geen invloed zullen hebben op uw gebruik van de Diensten of de aan u aangerekende Kosten. U kunt ervoor kiezen uw aanvraag voor diensten en goederen van een Externe leverancier op elk moment te annuleren voorafgaand aan de aankomst van de Externe leverancier, en in dat geval kan men u een annuleringsvergoeding aanrekenen.

Deze betalingsstructuur is bedoeld om de Externe leverancier volledig te compenseren voor de geleverde diensten of goederen. Behalve met betrekking tot aangevraagde vervoersdiensten van het taxivervoer via de Applicatie, wijst Get Drive geen enkel deel van uw betaling toe als fooi of dankbaarheid aan de Externe leverancier. Elke verklaring door Get Drive (op de website van Get Drive, in de Applicatie, of in de reclamemiddelen van Get Drive) dat fooien “vrijwillig”, “niet-vereist” en/of “inbegrepen” zijn in de betalingen die u verricht voor verschafte diensten of goederen, is niet bedoeld om te suggereren dat Get Drive bijkomende bedragen voorziet, behalve degenen die hierboven worden vermeld, aan de Externe leverancier. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, hoewel u vrij bent om bijkomende betalingen over te maken als dankbaarheid aan een Externe leverancier die u diensten of goederen levert verkregen via de Dienst, u op geen enkele manier verplicht bent om dit te doen. Fooien zijn vrijwillig. Nadat u deze diensten of goederen hebt ontvangen via de Dienst, zult u de mogelijkheid krijgen om uw ervaring te beoordelen en extra feedback achter te laten omtrent uw Externe leverancier.

Reparatie- en schoonmaakkosten.

U bent verantwoordelijkheid voor de kosten van reparatie voor schade aan, of noodzakelijke schoonmaak van voertuigen en eigendom van een Externe leverancier als gevolg van uw gebruik van de Diensten onder uw Account, als het gaat om meer dan schade door “slijtage” en noodzakelijke schoonmaak (“Reparatie of Schoonmaak”). In het geval een Externe leverancier een Reparatie of Schoonmaak noodzakelijk acht, en dergelijke aanvraag voor Reparatie of Schoonmaak geverifieerd wordt door Get Drive, naar eigen goeddunken, behoudt Get Drive het recht om de betaling mogelijk te maken voor de redelijke kosten van de Reparatie of Schoonmaak namens de Externe leverancier door gebruik te maken van uw aangestelde betalingswijze in uw Account. Dergelijke bedragen zullen worden overgemaakt door Get Drive aan de toepasselijke Externe leverancier en zijn niet-restitueerbaar.

5. Disclaimers; Beperking van Aansprakelijkheid; Schadevergoeding.

DISCLAIMER.

DE DIENSTEN WORDEN VERSCHAFT “IN HUIDIGE STAAT” EN ”ZOALS BESCHIKBAAR”. GET DRIVE ONTKENT ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR, NIET UITDRUKKELIJK BESCHREVEN IN DEZE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-SCHENDING. BOVENDIEN MAAKT GET DRIVE GEEN VERKLARING, GARANTIE, OF WAARBORG BETREFFENDE DE BETROUWBAARHEID, DE TIJDIGHEID, DE KWALITEIT, DE GESCHIKTHEID OF DE BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF OPGEVRAAGDE DIENSTEN OF GOEDEREN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. GET DRIVE WAARBORGT NIET DE KWALITEIT, DE GESCHIKTHEID, DE VEILIGHEID OF DE CAPACITEIT VAN EXTERNE LEVERANCIERS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEHELE RISICO DAT VOORTKOMT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, EN ELKE OPGEVRAAGDE DIENST OF PRODUCT MET BETREKKING HIERMEE, VOLLEDIG VOOR UW REKENING IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

GET DRIVE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLOREN WINSTEN, VERLOREN GEGEVENS, PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE MET BETREKKING TOT, IN VERBAND MET, OF DIE ANDERSZINS VOORTKOMT UIT OM HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS GET DRIVE GEWAARSCHUWD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. GET DRIVE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT: (I) UW GEBRUIK VAN OF AFHANKELIJKHEID VAN DE DIENSTEN OF UW ONVERMOGEN OM TOT DE DIENSTEN TOEGANG TE NEMEN OF TE GEBRUIKEN; OF (II) OM ELKE TRANSACTIE OF VERBAND TUSSEN U EN ELKE EXTERNE LEVERANCIER, OOK ALS GET DRIVE VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE WERD GEWAARSCHUWD. GET DRIVE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING OF TEKORTKOMING DIE VOORTVLOEIT UIT OORZAKEN WAAROVER GET DRIVE REDELIJKERWIJZE GEEN INVLOED HEEFT. U ERKENT DAT DE EXTERNE VERVOERSLEVERANCIERS DIE VERVOERSDIENSTEN VERSCHAFFEN, AANGEVRAAGD VIA BEPAALDE MERKEN, RIDESHARING OF PEER-TO-PEER VERVOERSDIENSTEN KUNNEN AANBIEDEN EN MOGELIJK GEEN BEROEPSLICENTIE OF -VERGUNNING HEBBEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GET DRIVE MET BETREKKING TOT U EN DE DIENSTEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN MAATREGELEN VIJFTIG EURO OVERSCHRIJDEN (€ 50,-).

DE DIENSTEN VAN GET DRIVE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT DOOR U OM VERVOER, GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN MET EXTERNE LEVERANCIERS AAN TE VRAGEN EN TE PLANNEN, MAAR U GAAT ERMEE AKKOORD DAT GET DRIVE TEN AANZIEN VAN U GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID DRAAGT VOOR ELK VERVOER, GOEDEREN OF LOGISTIEKE DIENSTEN DIE AAN U GELEVERD WORDEN DOOR EXTERNE LEVERANCIERS TENZIJ DIT UITDRUKKELIJK UITEENGEZET WORDT IN DEZE VOORWAARDEN.

DE BEPERKINGEN EN DE DISCLAIMER IN DEZE SECTIE 5 ZIJN NIET BESTEMD ALS EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF UW RECHTEN ALS CONSUMENT DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

GET DRIVE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ONTSTAAN AAN VOERTUIGEN OF ANDERE OBJECTEN.

Schadevergoeding.

U gaat akkoord om Get Drive en haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten te vrijwaren van elke en alle schadeclaims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of met betrekking tot: (i) uw gebruik van de Diensten of diensten of goederen verkregen door uw gebruik van de Diensten; (ii) uw breuk of schending van een van deze Voorwaarden; (iii) het gebruik van uw Gebruikersinhoud door Get Drive; of (iv) uw schending van de rechten van derden, inclusief een Externe leverancier.

6. Toepasselijk recht; arbitrage.

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, zijn deze Voorwaarden uitsluitend onderworpen aan en moeten worden uitgelegd volgens de wetten van Nederland, Het Verdrag van Wenen ten aanzien van de Internationale Verkoop van Goederen van 1980 (CISG) is niet van toepassing. Elk geschil, conflict, claim of strijdigheid, die voortvloeit uit of ruimschoots in verband met of met betrekking tot de Diensten of deze Voorwaarden, waaronder die op het gebied van geldigheid, samenstelling of uitvoerbaarheid (elk “Geschil”), moet eerst verplicht worden onderworpen aan bemiddelingsprocedures. Indien er voor een dergelijk Geschil niet binnen zestig (60) dagen na indiening van het verzoek tot bemiddeling volgens een schikking is bereikt, kan een dergelijk Geschil worden doorverwezen naar de arbitrage. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter te Amsterdam, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. De plaats van zowel bemiddeling als arbitrage is Amsterdam, Nederland, onverminderd alle rechten die u hebt in het kader van Artikel 18 van de Brussel I bis Verordening (OJ EU 2012 L351/1) en/of Artikel 6:236n van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek kunt hebben. De taal van de bemiddeling en/of de arbitrage zal het Nederlands zijn. Het bestaan en de inhoud van de bemiddelings- en arbitrageprocedures, waaronder documenten en mandaten die door de partijen worden ingediend, correspondentie met en van een organisatie, correspondentie van de bemiddelaar en correspondentie, beslissingen en toekenningen uitgevaardigd door de enige arbiter, blijven strikt vertrouwelijk en mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij niet worden geopenbaard aan derden, tenzij: (i) de bekendmaking ervan aan derden redelijkerwijs wordt vereist in het kader van de bemiddelings- of arbitrageprocedures; en (ii) de derde partij er onvoorwaardelijk schriftelijk mee akkoord gaat gebonden te zijn aan de vertrouwelijkheidsverplichting zoals hierin bepaald wordt.

7. Andere Bepalingen

Claims op overtreding van het auteursrecht.

De claims op auteursrechtovertreding moeten naar de aangewezen agent van Get Drive worden verzonden. Raadpleeg de webpagina van Get Drive op www.getdrive.nl voor het aangewezen adres en extra informatie.

Kennisgeving.

Get Drive kan een kennisgeving sturen door middel van een algemene kennisgeving op de Diensten, e-mail naar uw e-mailadres van uw Account, of door een schriftelijke mededeling die naar uw adres wordt verzonden zoals weergegeven in uw Account. U kunt Get Drive een kennisgeving sturen door middel van een schriftelijke mededeling naar het adres van Get Drive in Jaap Speyerstraat, 1087 MK, Amsterdam, Nederland.

Algemeen.

U kunt deze Voorwaarden niet in zijn geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Get Drive. U geeft uw goedkeuring aan Get Drive voor het toewijzen of overdragen van deze Voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of een aangesloten bedrijf; (ii) een verwerver van het eigen vermogen, bedrijfsactiviteiten of activa van Get Drive; of (iii) een opvolger door een fusie. Er mag geen joint venture, samenwerking, tewerkstelling of agentschapovereenkomst bestaan tussen u, Get Drive of Externe leveranciers als gevolg van het contract tussen u en Get Drive of het gebruik van de Diensten.

Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht onder een wet, dan wordt een dergelijke bepaling of een deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze Voorwaarden, maar blijft de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen de (het) onwettige, ongeldige en onuitvoerbare (deel van de) bepaling vervangen voor een (deel van een) bepaling die wettig, geldig en uitvoerbaar is en die tot in de grootst mogelijke mate een vergelijkbaar effect heeft als de (het) onwettige, ongeldige of onuitvoerbare (deel van de) bepalingen, inzake de inhoud en het doel van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden omvatten de volledige Overeenkomst en het akkoord van de partijen ten aanzien van het onderwerp ervan en vervangt en komt in de plaats alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten of akkoorden ten aanzien van een dergelijk onderwerp. In deze Voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “omvatten”, “inclusief, maar niet beperkt tot”.